10 lutego 2020

Regulamin

Karierosfera 2020 – Regulamin

§1. CELE KONKURSU

 1. Celem Karierosfery [zwanej dalej Konkursem] jest wyłonienie najlepszych studentów nauk ekonomicznych, biznesowych i IT, promowanie ich firmom oraz instytucjom, a także integracja środowiska przyszłych ekonomistów.

§2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu [zwanym dalej Organizatorem] jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z siedzibą przy ul. Kamiennej 57/10, 53-307 Wrocław, NIP: 896-10-03-400.
 2. Współorganizatorami Konkursu [zwanymi dalej Ambasadorami] są studenci z 9 miast Polski. Wykaz Ambasadorów dostępny jest do wglądu u organizatora.
 3. Współorganizatorami Konkursu są również stowarzyszenia, organizacje studenckie i koła naukowe, w których działają Ambasadorzy. Wykaz tych organizacji dostępny jest do wglądu u organizatora.

§3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. Uczestnikiem Konkursu [zwanym dalej Uczestnikiem] może być student uczelni działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status studenta studiów stacjonarnych, wieczorowych, zaocznych oraz podyplomowych. Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich.
 3. Warunkiem dopuszczenia, a zarazem jednym ze składowych pierwszego etapu Konkursu, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Jest on dostępny na stronie: karierosfera.pl w terminie od 2 marca 2020 r. do 22 marca 2020 r. włącznie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału Organizator oraz Współorganizatorzy w rozumieniu §2 ust.1 oraz §2 ust.2.

§4. PRZEBIEG KONKURSU ORAZ TERMINY KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech etapach.
 2. I etap odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej Konkursu w terminie od 2 marca 2020 r. do 22 marca 2020 r.
 3. II etap Konkursu zostanie przeprowadzony 2 kwietnia 2020 roku na terenie 10 uczelni wyższych w Polsce.
 4. Miasta, w których odbędzie się II etap Konkursu to:
 • Gdańsk, 
 • Katowice, 
 • Kraków, 
 • Olsztyn, 
 • Opole, 
 • Poznań, 
 • Toruń
 • Lublin, 
 • Warszawa,
 • Wrocław.
 1. III etap Konkursu zostanie przeprowadzony 17 kwietnia 2020 r. we Wrocławiu. Miejsce zostanie wskazane przez Organizatora najpóźniej do 4 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem  fanpage’a Konkursu.
 2. Dokładne miejsca oraz czas rozpoczęcia II i III etapu Konkursu ogłoszone będą na stronie internetowej Konkursu oraz podane do powszechnej wiadomości w formie zwyczajowo przyjętej na danej uczelni.

§5. ZASADY KONKURSU

 1. I etap Konkursu obejmuje:
 • rejestrację Uczestnika,
 • logowanie do systemu,
 • rozwiązanie testu z jednej, wybranej przez uczestnika dziedziny.
 1. Rejestracja Uczestnika zgodnie z §5 ust.1 polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego z podaniem pełnych i prawdziwych danych osobowych.
 2. Poprzez przystąpienie i rejestrację do Konkursu:
 • Uczestnik wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie wymaganych pól,
  na przetwarzanie jego danych osobowych w procesie rekrutacji i na potrzeby Organizatora, w tym przez Patronów Dziedzin oraz firmy współpracujące przy Konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.)
 • Uczestnik, który zakwalifikuje się do II etapu Konkursu, zobowiązuje się do przekazania swojego CV w wersji elektronicznej Organizatorowi poprzez konto na stronie karierosfera.pl do 22 marca 2020 r.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
  przez Organizatora w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm.).
 • Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić rejestrację poprzez aktywację odnośnika wysłanego na adres skrzynki poczty elektronicznej podany
  w formularzu rejestracyjnym.
 • Uczestnik poprzez zarejestrowanie się do Konkursu otrzymuje “login”
  oraz “hasło”, dzięki którym może zalogować się na swoje konto konkursowe.
 1. Po zalogowaniu Uczestnik zobowiązany jest:
 • zapoznać się i zatwierdzić Regulamin Konkursu, poprzez zaznaczenie wymaganych pól,
 • wybrać jedną dziedzinę Konkursu, do której przystąpi podczas I etapu Konkursu. Uczestnik nie może zmienić raz wybranej dziedziny Konkursu.
 1. Spełnienie warunków wymienionych w §5 ust. 4 stanowi podstawę przystąpienia do testu z wybranej dziedziny.
 2. Do testu przystąpić można tylko raz.
 3. Test on-line w pierwszym etapie Konkursu składa się z 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru.
 4. Warunkiem zakwalifikowania się do II etapu jest przekroczenie progu punktowego wyznaczonego przez Organizatora najpóźniej 23 marca 2020 roku.
 5. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu on-line wynosi 20 minut, podczas których Uczestnik powinien rozwiązać test i go wysłać. Jeśli tego nie zrobi, test zostanie automatycznie wysłany po upływie limitu czasu. Po wysłaniu odpowiedzi, Uczestnik informowany jest o wyniku testu.
 6. Dokonanie zgłoszenia następuje w momencie wypełnienia i wysłania testu online. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 22 marca 2020 r.
 7. Każdy uczestnik może wypełnić test (I etap) tylko raz. W przypadku problemów technicznych uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem mailowo na adres [email protected] Organizator zweryfikuje czy wysłana została wypełniona wersja testu oraz indywidualnie rozpatrzy każde zgłoszenie w ciągu max. 48h od zgłoszenia.
 8. Dziedziny Konkursu do wyboru w 2020 roku to:
 • Compliance,
 • Ryzyko,
 • Prawo,
 • Audyt,
 • E-commerce.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dziedzin Konkursu.
 2. Uczestnik biorący udział w dziedzinie Prawo oświadcza, że jest studentem stacjonarnych, bądź niestacjonarnych studiów na kierunku prawo.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych potrzebnych do wzięcia udziału w Konkursie. W razie błędnych danych, Organizator Konkursu poinformuje Uczestnika o konieczności korekty informacji drogą mailową w umówionym terminie. Uczestnikiem II etapu Konkursu jest osoba, która przejdzie pomyślnie I etap Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby Uczestników II etapu ze względów organizacyjnych. W przypadku uzyskania przez uczestników, jednakowych wyników krańcowych, o przejściu do II etapu decyduje kolejność zgłoszeń do Konkursu.
 4. II etap Konkursu odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku i polegać będzie na rozwiązaniu testu z wybranej dziedziny [zwanego dalej testem] (formę testu określa §5 ust. 19).
 5. Przed przystąpieniem Uczestnika do rozwiązywania testu w II etapie, Organizator i Ambasadorzy dokonują procesu weryfikacji tożsamości Uczestnika na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej, bądź odpowiedniego dokumentu, wydanego przez organ uczelni macierzystej, potwierdzającego status studenta.
 6. Test składać się będzie z 50 pytań z wcześniej wybranej przez Uczestnika dziedziny. Test będzie przeprowadzany w salach komputerowych.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do podzielenia Uczestników drugiego etapu na tury w przypadku niewystarczającej ilości stanowisk komputerowych w miejscu przeprowadzania Konkursu w danym mieście. 
 8. Testy rozwiązywane podczas drugiego etapu będą wypełniane przez Uczestników na komputerach. O ewentualnej zmianie Organizator poinformuje Uczestników z wyprzedzeniem.
 9. W przypadku testów w salach komputerowych, przy popełniania błędu podczas wypełniania arkusza nie ma możliwości korekty błędu. 
 10. Każde pytanie ma formę zamkniętą z czterema wariantami odpowiedzi.
 11. Zadaniem Uczestnika jest wskazanie wszystkich prawidłowych wariantów odpowiedzi oraz wskazanie wszystkich nieprawidłowych wariantów odpowiedzi przez oznaczenie ich prawidłowości lub nieprawidłowości w sposób wskazany przez organizatora na “arkuszu odpowiedzi”. Odpowiedzi należy nanieść na dostarczony przez Organizatora “arkusz odpowiedzi”.
 12. Prace są kodowane, organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieczytelne zakodowanie arkusza przez uczestnika. Źle zakodowany, niezakodowany, zakodowany nieistniejącym kodem arkusz nie będzie sprawdzany.
 13. Arkusz odpowiedzi należy wypełnić długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. Na arkuszu odpowiedzi nie należy nanosić innych znaków niż oznaczające wybór odpowiedzi. 
 14. Praca musi być samodzielna a każda próba konsultowania odpowiedzi, korzystania z materiałów pomocniczych lub urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalna.
 15. Niezastosowanie się do powyższych ustaleń oznacza dyskwalifikację Uczestnika II etapu.
 16. W przypadku pomyłki przy wypełnianiu arkusza w wersji papierowej istnieje możliwość jednokrotnego skorygowania odpowiedzi, przez zaznaczenie błędnej odpowiedzi zgodnie ze sposobem określonym przez organizatora w “arkuszu odpowiedzi”.
 17. Za jedno pytanie można uzyskać 2, 1 lub 0 punktów. Za wskazanie:
 • 4 poprawnych odpowiedzi – 2 punkty,
 • 3 poprawnych i jedną błędną lub nie udzielenie jednej odpowiedzi – 1 punkt,
 • 2 lub mniej poprawnych odpowiedzi – 0 punktów.
 1. Zawartość merytoryczna I etapu Konkursu zostanie opracowana przez specjalistów – partnerów merytorycznych –  współpracujących z organizatorem lub przez firmy obejmujące patronatem dziedzinę.
 2. Zawartość merytoryczna II etapu Konkursu zawierająca pytania z dziedzin (w rozumieniu §5 ust. 19) opracowana zostanie przez firmy, które objęły patronat nad daną dziedziną. Sformułowane pytania i problemy dotyczą poszczególnych dziedzin biznesowych.
 3. Testy zostaną dostarczone przez Organizatora do poszczególnych miast, w których odbywać się będzie II etap Konkursu. Przesyłka będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wgląd do treści testów przed rozpoczęciem II etapu Konkursu.
 4. Testy sprawdza Organizator. Odpowiedzi do pytań dostarczone są odpowiednio przez: Patronów Merytorycznych oraz firmy – Patronów poszczególnych dziedzin.
 5. Na podstawie punktów uzyskanych w II etapie Konkursu stworzony zostanie ranking Uczestników każdej z dziedzin.
 6. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w II etapie uczestnicy zajmują miejsce ex aequo. Wyjątek stanowi pierwsze 10 miejsc, wyjątek opisano w ust. 33 §5.
 7. Do III etapu przechodzą Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze 9 miejsc w rankingu każdej dziedziny oraz jedna osoba na podstawie kryterium wybranego przez Partnera Dziedzinowego.
 8. Kryterium dodatkowe określone przez Partnera Dziedzinowego pozostaje tajne również po zakończeniu konkursu.
 9. W przypadku miejsc ex aequo w obrębie pierwszych 9 miejsc, pod uwagę przy kwalifikacji do III etapu brane są CV uczestników, którzy osiągnęli taki sam wynik. Organizatorzy Konkursu mogą zwrócić się z prośbą o dostarczenie CV. Uczestnik ma obowiązek dostarczenia CV, na podstawie którego Komisja Konkursowa dokona selekcji.
 10. Organizator zobowiązuje się zamieścić listę osób zakwalifikowanych do III etapu na stronie internetowej Konkursu najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r. Osoby te będą także powiadomione poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie. W przypadku, gdy Uczestnik odmówi uczestnictwa w III etapie Konkursu, do etapu tego zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rankingowej w danej dziedzinie.
 11. Uczestnictwo w III etapie Konkursu należy potwierdzić do dnia 15 kwietnia 2020 r. włącznie. Przy potwierdzeniu uczestnictwa Uczestnik zobowiązany jest również do przekazania Organizatorowi swojego CV w wersji elektronicznej.
 12. III etap Konkursu zostanie przeprowadzony 17 kwietnia 2020 r. we Wrocławiu. 
 13. III etap Konkursu polega na rozwiązaniu przez Uczestników studium przypadku [zwanego dalej Case Study] z wybranej w I etapie dziedziny. Case Study w poszczególnych dziedzinach przygotowywane zostaną przez firmy – Patronów Dziedzin.
 14. III etap Konkursu oceniają specjaliści z firm przygotowujących Case Study.
 15. Każdy kolejny etap Konkursu oceniany jest odrębnie. Wyniki poszczególnych etapów nie mają wpływu na siebie nawzajem.
 16. Wyboru zwycięzców poszczególnych dziedzin dokonują przedstawiciele firm obejmujących patronat nad daną dziedziną.
 17. Wyniki końcowe Konkursu zostaną ogłoszone podczas gali rozdania nagród 17 kwietnia 2020 r. oraz na stronie Konkursu do dnia 24 kwietnia 2020 r.
 18. Zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu nie mogą brać ponownego udziału w Konkursie w tej samej dziedzinie. 
 19. Firma partnerska wyznacza termin odbycia stażu w porozumieniu z laureatem dziedziny. W przypadku braku porozumienia w wyznaczonym przez firmę terminie, firma ma możliwość zaproponować staż uczestnikowi kolejnemu w rankingu.
 20. Staż powinien się rozpocząć do 6 miesięcy od zakończenia Konkursu w terminie ustalonym przez firmę i zaakceptowanym przez Uczestnika. W przypadku, w którym firma sprawująca patronat nad dziedziną wraz z uczestnikiem zadecydują inaczej, staż może rozpocząć się w późniejszym terminie.

§6. ROZDANIE NAGRÓD I NAGRODY

 1. Za finalistów Konkursu uważa się Uczestników zakwalifikowanych do III etapu Konkursu.
 2. Zwycięzcami Konkursu są Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą punktację spośród Uczestników danej dziedziny w III etapie Konkursu.
 3. Zwycięzcy poszczególnych dziedzin Konkursu w rozumieniu §5 ust. 16 otrzymają nagrodę w postaci stażu w firmie, która objęła patronat nad dziedziną Konkursu podejmowanej przez danego Uczestnika.
 4. Firmy przygotowujące i oceniające III etap Konkursu decydują o wyborze stażystów.
 5. Warunkiem otrzymania nagród jest uczestnictwo w gali rozdania nagród, z wyłączeniem nagród w postaci staży.
 6. W szczególnych przypadkach nagrody można odebrać w innym terminie niż 20 kwietnia 2020 r., jednak nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§7. SKARGI I WNIOSKI

 1. Wszelkie wnioski lub skargi dotyczące uczestnictwa w poszczególnych etapach Konkursu, powinny być składane w formie pisemnej listem poleconym najpóźniej w terminie 3 dni od daty ogłoszenia listy Uczestników danego etapu Konkursu, na adres: Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR ul. Kamienna 57/10, 53-307 Wrocław, z dopiskiem “Karierosfera 2020″ lub w formie elektronicznej na adres: [email protected]
 2. Wnioski lub skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy oraz adres poczty e-mail, jak również podstawę wniosku lub skargi i uzasadnienie obiekcji.
 3. Wnioski rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od dnia ich doręczenia. O wyniku postępowania rozpatrującego wniosek lub skargę Organizator powiadamia zainteresowaną stronę listem poleconym lub drogą mailową.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora pod adresem: ul. Kamienna 57/10, 53-307 Wrocław oraz na stronie internetowej Konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za trudności i opóźnienia wynikłe wskutek świadczenia usług przez firmy telekomunikacyjne, Pocztę Polską oraz inne instytucje lub osoby doręczające przesyłki.
 3. Odpowiedzialność za poprawność testów z II etapu i poprawność Case Study podczas III etapu ponoszą Patroni Merytoryczni oraz firmy partnerskie obejmujące patronatem poszczególne dziedziny wymienione w §5 ust.16.
 4. Wszelkie konsekwencje pomyłek popełnionych przez Uczestnika podczas trzech etapów Konkursu ponosi Uczestnik.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w procesie rekrutacji i na potrzeby Konkursu, w tym przez Patronów Dziedzin oraz firmy współpracujące przy Konkursie (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 ze zm).
 6. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.
 7. Organizator jest administratorem zbioru danych osobowych i przetwarza dane osobowe w celach związanych ze swoją działalnością oraz przeprowadzeniem Konkursu, zarówno bieżącej edycji Karierosfery, jak i przyszłych.
 8. Wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są na stronie internetowej Konkursu.
 9. Wyniki Uczestników Konkursu, nie będących Finalistami Konkursu, nie będą ujawnione publicznie bez zgody zainteresowanych.
 10. Organizator nie gwarantuje jakiegokolwiek wpływu na oceny uzyskiwane przez Uczestników Konkursu podczas studiów.
 11. Organizator nie wystawia zaświadczeń o udziale w I etapie konkursu.
 12. Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu zostanie poinformowany drogą mailową o jego wynikach po zakończeniu trwania konkursu, najpóźniej do końca maja 2020 roku. Niniejsza wiadomość stanowi jednocześnie wyłączne zaświadczenie o udziale w konkursie. 
 13. Każdy finalista otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w finale ogólnopolskiego konkursu drogą mailową, najpóźniej do końca maja 2020 roku. Niniejsza wiadomość stanowi jednocześnie wyłączne zaświadczenie o udziale w finale konkursu. W przypadku chęci otrzymania zaświadczenia w wersji papierowej, należy zgłosić to najpóźniej do 19 kwietnia 2020 roku. 
 14. Każdy laureat konkursu otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu laureata konkursu drogą mailową, najpóźniej do końca maja 2020 roku. Niniejsza wiadomość stanowi jednocześnie wyłączne zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata.
 15. Wszelkie kwestie sporne i nieuregulowane niniejszym Regulaminem, dotyczące Konkursu, rozstrzygane są przez Organizatora, a w razie konieczności w porozumieniu ze sponsorami, współorganizatorami oraz Patronami Merytorycznymi, w poszanowaniu zasad Kodeksu Cywilnego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym poinformuje na 3 dni przed wejściem zmian w życie, za pośrednictwem strony internetowej konkursu.

Wrocław, 07 lutego 2020r.